Метал детектори и системи за контрола во произвоството

Метал детектори

Prisma Industriale е водечки италијански производител на системи за контрола во индустријата, и тоа:

  • контрола на контаминација од метални/иноксни/неметални парчиња
  • други загадувачи кои се детектираат со рентген (X-ray) зраци
  • системи за контрола на тежина на продуктите (check weighters) и протекување на пакувања.

Опремата е составен дел на имплементацијата на НАССР системот во процесот на производството и секое решение е прилагодено според потребите на купувачот.

Брошури:
PRISMA PHARMA

PRISMA FOOD

 

Check-weighters

Проточни ваги со висока прецизност за контрола на тежина на производи кои се движат попроизводна лента при што се врши нивно мерење во движење

X-Ray systems

Рентген системи за контрола и проверка на контаминација од било каков облик на спакуванипроизводи во движење. Последен збор на технологијата која се користи во контрола напроизводството.