Безб.Листови

Во склад со најновите законски прописи ФОРМА ДООЕЛ е регистриран оператор со хемикалии и прекурзори при Бирото за лекови / Министерство за здравство и согласно тоа обрзани сме да обезбедиме безбедносен лист за секоја хемикалија која се користи во принтерот.

 
Безбедносните листови можете да ги превземете сами на следниот линк: