Метал детектори и системи за контрола во произвоството

Метал детектори

Prisma Industriale е водечки италијански производител на системи за контрола во индустријата, и тоа:

  • контрола на контаминација од метални/иноксни/неметални парчиња
  • други загадувачи кои се детектираат со рентген (X-ray) зраци
  • системи за контрола на тежина на продуктите (check weighters) и протекување на пакувања.

Опремата е составен дел на имплементацијата на НАССР системот во процесот на производството и секое решение е прилагодено според потребите на купувачот.

Брошури:
MFN11  MDF11